Շենքի կառավարման համակարգի օպերատոր/ BMS Operator

Ընկերությունը  «Կամար Բիզնես Սենթր» ՓԲԸ
Պաշտոնը՝ Շենքի կառավարման համակարգի օպերատոր/ BMS Operator
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
Շենքի կառավարման համակարգի (ՇԿՀ) օպերատորը պետք է վերահսկի ՇԿ համակարգը և հետևի շինության ամբողջ ջեռուցման/հովացման/օդափոխության (HVAC) գործընթացին՝ բիզնես կենտրոնի էներգախնայողությունը և հարմարավետությունն ապահովելու նպատակով: 
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` 
 • Արտոնությունների մրցունակ փաթեթ
 • Հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
 • Մասնագիտական և կարիերայի աճի հնարավորություններ  
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ`
 • Տրամադրել Գլխավոր ճարտարագետին նախատեսված կանխարգելիչ սպասարկման ժամանակացույցը նշված գործողությունների իրականացման և վերահսկման համար. 
 • Աջակցել իրականացնելու նախատեսված և չնախատեսված կանխարգելիչ սպասարկման, հսկման, ստուգման և նորոգման աշխատանքները, ներառյալ սարքավորումների փոխումը և անսարք մասերի փոխարինումն ըստ պահանջի
 • Վերլուծել ջեռուցման/հովացման/օդափոխության (HVAC) համակարգերի աշխատանքը՝ սահմանված արժեքների նկատմամբ և ներդնել համապատասխան հսկիչ պարամետրեր: 
 • Իրականացնել համակարգի ստուգումներ, վերահսկել և պատշաճ կերպով արձագանքել ահազանգման ազդանշաններին և մեկնաբանել ընթացիկ տվյալները:  
 • Իրականացնել համակարգի աշխատանքի ամենօրյա ստուգում՝ օգտագործելով շենքի կառավարման համակարգում ներառված սարքավորումները, օրինակ՝  տվյալների մուտքագրում, սարքերի աշխատանքի վերանայում, ազդանշանային համակարգի կարգավիճակ և այլն: 
 • Հիմնվելով ՇԿՀ-ի ստուգումների, ջեռուցման/հովացման/օդափոխության (HVAC)  համակարգերի և/կամ հիդրավլիկ համակարգի վերլուծության վրա, կատարել աշխատանքների օպտիմալացում՝ էներգախնայողության և հարմարավետության ապահովման նպատակով՝ կախված արտաքին եղանակային պայմաններից և/կամ ներքին իրավիճակից:    
 • Հնարավորության դեպքում նվազեցնել աշխատքային ծախսը, ինչպես նաև բարելավել ԿԱՄԱՐ ԲԿ-ի վարձակալներին և հաճածորդներին տրամադրվող ծառայությունների որակը:  
 • Փաստաթղթավորել ՇԿ համակարգի փոփոխությունները և նորացումները, ներառյալ ծրագրային կամ մուտքային արժեքների փոփոխությունները: 
 • Վերլուծել համակարգի խափանումների պատճառները, կատարել համապատասխան դիագնոստիկա և Գլխավոր ճարտարագետի հաստատմանը ներկայացնել անհրաժեշտ վերկանգնողական գործողությունների ցանկը: 

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`

 • Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն
 • Բարձր կատարողական ապահովելու ունակություն, կարգապահություն, բարեխղճություն  
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Ծանրաբեռնված և լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը կարող է դիտվել առավելություն
 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում/ներում կդիտվի որպես առավելություն

Վարձատրություն` մրցակցային

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ` մրցույթին մասնակցելու համար խնդրում ենք ուղարկել համապատասխան որակավորման, փորձի և մասնագիտական երաշխավորման մասին նշում պարունակող ձեր CV-ն հետևյալ էլ. փոստին` hr@kamarcenter.am: Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել պաշտոնի անվանումը: 


Դիմումների ընդունման սկիզբը` 15.06.2018

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը` 12.08.2018


Ծրագրերի կառավարիչ/ղեկավար ճարտարագետ

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Աշխատանքին անմիջապես անցնելու հնարավորություն
 • Աշխատակիցներին հասանելի արտոնությունների փաթեթ
 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի ղեկավարը կառավարում/ղեկավարում է մեծ շինարարական նախագծերի իրականացում, ներառյալ /բայց չսահմանափակվելով/ ծրագրի ֆինանսական արդյունքների պլանավորման, ուղղորդման և վերահսկման ասպեկտները, ինչպես նաև հաճախորդների բավարարվածության, անվտանգության և որակի համապատասխանության վերահսկումը և համապատասխանությունը շենքի ընդհանուր անվտանգության կանոններին:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Կառավարում/համագործակցում է ճարտարագետների, ճարտարապետների, կապալառուների և այլոց հետ՝ որոշելու նախագծի առանձնահատկությունները:
 • Կառավարում/համագործակցում է ենթակապալառուների և շինարարական թիմի հետ՝ պայմանագրային պայմանները բավարարելու նպատակով:
 • Աշխատանքային հանդիպումների ժամանակ բարձրացնում և քննարկում է համապատասխան հարցեր/խնդիրներ: Պատրաստում և տրամադում է բոլոր հանդիպումների արձանագրությունները:
 • Ղեկավարում/կառավարում է բոլոր տեխնիկական, ֆինանսական և հաճախորդների բավարարվածության ոլորտները՝ սահմանված գործընթացների և գործիքների միոցով:
 • Պատրաստում է արտաքին և ներքին հաշվետվություններ՝ աշխատանքների ընթացքի, առօրյա առաջընթացի, գնահատումների և արդյունքների վերաբերյալ:
 • Պատրաստում է մասնագրեր և համակարգում ապրանքների և ծառայությունների գնման գործընթացը, ինչպիսիք են նյութերի, սարքավորումների, գործիքների, մասերի, պարագաների և այլնի ձեռք բերումը:
 • Վերանայում է ծրագրով նախատեսված պայմանագրերը, համապատասխան փաստաթղթերը, առկա տվյալները և սահմանում է ծրագրի պահանջներին համապատասխան ժամանակացույցները և բյուջեները:
 • Նախապատրաստում է շինարարական բոլոր գործողությունները և ժամանակային փուլերը՝ վերջնաժամկետները համապատասխանաբար ապահովելու համար:
 • Պատասխանատու է թիմի ընդհանուր աշխատանքային գործունեության համար, կառավարում է ծրագրի հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացը, ինչպես նաև ապահովում ծրագրի իրականացումը բյուջեի, ժամանակացույցի և մասնագրերի համապատասխան:

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Բարձրագույն կրթություն ճարտարագիտության,  ճարտարապետական ​​ճարտարագիտության, ճարտարապետության կամ հարակից այլ ոլորտում:
Կոմերցիոն շինարարական ծրագրերում 5+ տարվա նախագծերի կառավարման փորձ:
Առնվազն 20 մլն + ԱՄՆ դոլարի պայմանագրային արժեքով ծրագրեր կառավարելու փորձ:
 • Ուղղահայաց շինարարական նախագծերի կառավարման փորձ:
 • Բարձր մոտիվացիայի և նախաձեռնողականության առկայություն:
 • Բազմաբնույթ խնդիրների լուծման և գործողությունների առաջնայնությունը ճիշտ որոշելու ունակություն:
 • Թիմի ծրագրերի արհեստավարժ և հետևողական իրականացման ունակություն:
 • Լեզուներ
 • համակարգիչ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ` մրցույթին մասնակցելու համար խնդրում ենք լրացնել դիմում/հայտի ձևը, ցանկության դեպքում կցել նաև CV-ն և ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեին` hr@kamarcenter.am: Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել պաշտոնի անվանումը:

Դիմումների ընդունման սկիզբը` 30.07.2018                                             

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը` 12․08.2018

                                               

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:


Նախագծեր

Տեղեկատվություն

Հասցե՝

ՀՀ, 0010, Երևան, Դեղատան փող., 6 շենք

Հեռ՝ (+37410) 526699

E-mail: info@prodeco.am